เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตโซดาแอซ และการผลิตสารฟอกขาว
โซดาแอซ : คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของโซดาแอซ กระบวนการผลิตโซดาแอซ
โซดาแอซ : คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของโซดาแอซ กระบวนการผลิตโซดาแอซ
โซดาแอซ : กระบวนการผลิตโซดาแอซ 3 วิธี ได้แก่ วิธีโซลเวย์ วิธีทางธรรมชาติ วิธีปฏิกิริยาเคมี
โซดาแอซ : ประโยชน์-โทษของโซดาแอซ ข้อดี-ข้อเสียในการผลิตโซดาแอซ
แบบฝึกหัดเรื่อง โซดาแอซ (4 ข้อ)