เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปุ๋ย
ปุ๋ยฟอสเฟต : แหล่งพบหินฟอสเฟต ชนิดปุ๋ยฟอสเฟต การผลิตปุ๋ยฟอสเฟต
ปุ๋ยฟอสเฟต : แหล่งพบหินฟอสเฟต ชนิดปุ๋ยฟอสเฟต การผลิตปุ๋ยฟอสเฟต
ปุ๋ยฟอสเฟต : การผลิตปุ๋ยฟอสเฟต (ต่อ) ประโยชน์และโทษของปุ๋ยฟอสเฟต
ปุ๋ยผสม : การผลิตปุ๋ยผสม ประเภทปุ๋ยผสม ประโยชน์และโทษปุ๋ยผสม
ปุ๋ยผสม : หลักการใช้ปุ๋ยผสม ข้อดี-ข้อเสียของการใช้ปุ๋ยผสมเอง