ภาษาอังกฤษ อ32101
What’s wrong? They coughed all night
อ่านคำศัพท์เกี่ยวกับ อาการเจ็บป่วย
อ่านคำศัพท์เกี่ยวกับ อาการเจ็บป่วย
ตอบคำถามจากภาพ การบรรยายลักษณะอาการป่วย
ฟังเทปรายงานภารสนาม และตอบคำถามจากเรื่อง
ฟังเทป ทบทวน และตอบคำถามจากเรื่อง รายงานภาคสนาม