ภาษาอังกฤษ อ32101
What’s wrong? I’m feeling awful
ทบทวนบทเรียน กิจกรรม นักเรียนให้คำแนะนำครู จากประโยคแสดงอารมณ์
ทบทวนบทเรียน กิจกรรม นักเรียนให้คำแนะนำครู จากประโยคแสดงอารมณ์
ฟังเทปบรรยายอาการป่วย แล้วจับคู่รูปภาพ
ฟังเทปบรรยายอาการป่วย แล้วจับคู่รูปภาพ (ต่อ) และฟังเทปทบทวน
ฟังและออกเสียงตาม คำที่ขึ้นต้นด้วย S และแบบฝึกหัดการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเจ็บป่วย