ภาษาอังกฤษ อ32101
What’s wrong? Expansion
เข้าเรื่อง Myths about food และทำแบบทดสอบก่อนเรียน
เข้าเรื่อง Myths about food และทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร และฝึกอ่านออกเสียง
ฟังและอ่านเรื่องเกี่ยวกับ Myths about food เรื่องที่ 1-5
ฟังและอ่านเรื่องเกี่ยวกับ Myths about food เรื่องที่ 6-10