ภาษาอังกฤษ อ32101
Let's go out การพูดเพื่อชักชวน ตอบรับ ตอบปฏิเสธและให้เหตุผล
การตั้งคำถามและตอบ เพื่อแสดงความคิดเห็น โดยการใช้ let’s
การตั้งคำถามและตอบ เพื่อแสดงความคิดเห็น โดยการใช้ let’s
แบบฝึกหัด การฝึกถามตอบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรม และการใช้ have to/has to