ภาษาอังกฤษ อ32101
Let's go out การพูดชักชวน การเสนอแนะ การตอบรับและปฏิเสธ
กลุ่มคำแสดงความเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย (agree/disagree) และอ่านเนื้อเรื่อง
กลุ่มคำแสดงความเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย (agree/disagree) และอ่านเนื้อเรื่อง
ฝึกออกเสียงบทสนทนาในเนื้อเรื่องตามเทป
แบบฝึกหัดจากเรื่อง และเฉลย และคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมของวัยรุ่น