ภาษาอังกฤษ อ32101
Let's go out การฟังและพูด บทสนทนาเกี่ยวกับการชักชวน ตอบปฏิเสธ และให้เหตุผล
แนะนำบทเรียน ฝึกออกเสียง
แนะนำบทเรียน ฝึกออกเสียง
ฟังเทป ฝึกออกเสียง การใช้ have to
การใช้ Expressing