ชีววิทยา ว40243
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
กิจกรรมศึกษา การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน
กิจกรรมศึกษา การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน
โครงสร้างของไส้เดือนดิน / การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน และกลไกการทำงานของกล้ามเนื้อ ที่ใช้ในการเคลื่อนที่
โครงสร้างของตั๊กแตน และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของแมลง