ชีววิทยา ว40243
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของ สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ความหมายและหน้าที่ ของน้ำไขข้อ / ความหมายและหน้าที่ ของเอ็นยึดข้อ
ความหมายและหน้าที่ ของน้ำไขข้อ / ความหมายและหน้าที่ ของเอ็นยึดข้อ
ระบบกล้ามเนื้อ และประเภทของกล้ามเนื้อ
ลักษณะและหน้าที่ของ กล้ามเนื้อยึดกระดูก และกล้ามเนื้อหัวใจ
กล้ามเนื้อเรียบ และกิจกรรมศึกษา การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก