ชีววิทยา ว40243
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของ สัตว์มีกระดูกสันหลัง
การทำงานของกล้ามเนื้อไบเซฟ และไตรเซฟ คำถามทบทวน
การทำงานของกล้ามเนื้อไบเซฟ และไตรเซฟ คำถามทบทวน
โครงสร้างการทำงานของ กล้ามเนื้อยึดกระดูก และภาพเส้นใย
ปัจจัยที่มีผลต่อ การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต