ชีววิทยา ว40243
การรับรู้และการตอบสนอง การทำงานของเซลล์ประสาท
การทดลองของออทโต การนำกระแสประสาท
การทดลองของออทโต การนำกระแสประสาท
สารที่เหลืออยู่ในช่องไซแนปส์ สารเคมีและยาที่มีผลต่อร่างกาย