ชีววิทยา ว40243
การรับรู้และการตอบสนอง อวัยวะรับความรู้สึก
ส่วนประกอบของลิ้น คำถามเรื่องการทำงานของอวัยวะรับรู้รสอาหาร
ส่วนประกอบของลิ้น คำถามเรื่องการทำงานของอวัยวะรับรู้รสอาหาร
ผิวหนังกับการรับความรู้สึก กิจกรรมศึกษาความไวแต่ละบริเวณผิวหนัง