ชีววิทยา ว40243
ระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ และอวัยวะที่สำคัญ (2)
การทำงานของตับอ่อน ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือด
การทำงานของตับอ่อน ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือด
อินซูลิน กลูคากอน
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ฮอร์โมนต่อมหมวกไต