ชีววิทยา ว40243
พฤติกรรมของสัตว์ การสื่อสารระหว่างสัตว์
การสื่อสารด้วยท่าทาง
การสื่อสารด้วยท่าทาง
การสื่อสารด้วยสารเคมี (ฟีโรโมน) วิธีรับฟีโรโมนทาง ด้านการดมกลิ่นและการกิน
วิธีรับฟีโรโมนทางด้านการดูดซึม และความเหมือนความต่างของ ฟีโรโมนและฮอร์โมน ในแง่การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม