ชีววิทยา ว40243
พฤติกรรมของสัตว์ การสื่อสารระหว่างสัตว์
การสื่อสารด้วยการสัมผัส
การสื่อสารด้วยการสัมผัส
กิจกรรมศึกษา พฤติกรรมของลูกลิงกับหุ่นแม่ และการสื่อสารโดยการสัมผัสกับเด็กทารก
กิจกรรมท้ายบทที่ 10