ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และ การเจริญเติบโตของสัตว์ (1)
วิธีการสืบพันธุ์ 2 วิธีคือ แบบอาศัยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ
วิธีการสืบพันธุ์ 2 วิธีคือ แบบอาศัยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ