ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และ การเจริญเติบโตของสัตว์ (1)
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ด้วยวิธีการแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน และวิธีการแตกหน่อ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ด้วยวิธีการแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน และวิธีการแตกหน่อ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ด้วยวิธีการงอกใหม่ และวิธีการสร้างสปอร์
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
การสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว