ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และ การเจริญเติบโตของสัตว์ (1)
การสืบพันธุ์ของสัตว์แบบไม่อาศัยเพศ การงอกใหม่ การแตกหน่อ
การสืบพันธุ์ของสัตว์แบบไม่อาศัยเพศ การงอกใหม่ การแตกหน่อ
การสืบพันธุ์ของสัตว์แบบอาศัยเพศ ทั้งที่มีอวัยวะเพศแยกกันอยู่คนละตัว และทั้งที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน
การสืบพันธุ์ของ ไฮดราและพลานาเรีย
การสืบพันธุ์ของไส้เดือนดิน