ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต โครงสร้างและหน้าที่ของราก
แนะนำบทเรียน หนังสือเรียน เนื้อหาของหน่วยการดำรงชีวิตของพืช
แนะนำบทเรียน หนังสือเรียน เนื้อหาของหน่วยการดำรงชีวิตของพืช
ความสำคัญและคุณค่าของพืช ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
โครงสร้างและหน้าที่ของราก / กิจกรรม 12.1 การเจริญเติบโตของราก และโครงสร้างปลายราก
โครงสร้างภายในรากจากปลายราก ได้แก่ หมวกราก เซลล์กำลังแบ่งตัว เซลล์ขยายตัวตามยาว