ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอดสุดของลำต้น เรียงตัวเป็นบริเวณต่างๆ ได้แก่ ปลายยอด ใบเริ่มเกิด ใบอ่อน ลำต้นอ่อน
เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอดสุดของลำต้น เรียงตัวเป็นบริเวณต่างๆ ได้แก่ ปลายยอด ใบเริ่มเกิด ใบอ่อน ลำต้นอ่อน
โครงสร้างภายในลำต้น ได้แก่ เอพิเดอร์มิส คอร์เทกซ์ สตีล
โครงสร้างภายในลำต้น ได้แก่ มัดท่อลำเลียง วาสคิวลาร์เรย์ พิธ