ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การคายน้ำของพืชและการลำเลียงน้ำ
การคายน้ำของพืช
การคายน้ำของพืช
กิจกรรม 12.4 โครงสร้างของใบ และกิจกรรม 12.5 ปากใบ (จุดประสงค์, วิธีการทดลอง)
ปฏิบัติการทดลองกิจกรรม 12.4 และกิจกรรม 12.5 / คำถามท้ายการทดลอง