ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การคายน้ำของพืชและการลำเลียงน้ำ
ปากใบของพืช และปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำ
ปากใบของพืช และปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำ
การลำเลียงน้ำของพืช
การลำเลียงน้ำทางไซเลม แรงดันราก แรงดึงจากการคายน้ำ
กิจกรรม 12.6 อัตราการคายน้ำของพืช
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-