ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การลำเลียงธาตุอาหารของพืช
การลำเลียงธาตุอาหารของพืช แบบไม่ใช้พลังงาน และแบบใช้พลังงาน
การลำเลียงธาตุอาหารของพืช แบบไม่ใช้พลังงาน และแบบใช้พลังงาน
ปริมาณธาตุต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของพืช
องค์ประกอบของพืชส่วนใหญ่เป็น C H O / หลักพิจารณาว่า ธาตุใดเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
การแบ่งธาตุอาหารของพืช ตามหน้าที่ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี