ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การลำเลียงธาตุอาหารของพืช
การปลูกพืชในสารละลาย (hydroponic culture)
การปลูกพืชในสารละลาย (hydroponic culture)
การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช : มัลพิจิ ศึกษาโดยควั่นเปลือกลำต้น
การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช : ศึกษาทิศทางการลำเลียงน้ำตาลของโฟลเอ็ม
การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช : ศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำตาล โดยใช้เพลี้ยอ่อน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-