ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การลำเลียงธาตุอาหารของพืช
ขบวนการลำเลียงสารอาหาร เกิดจากความแตกต่างของแรงดันออสโมติก
ขบวนการลำเลียงสารอาหาร เกิดจากความแตกต่างของแรงดันออสโมติก
ระบบเนื้อเยื่อของพืช ด้วยระบบของซาค แบ่งเป็น เนื้อเยื่อผิว เนื้อเยื่อลำเลียง เนื้อเยื่อพื้น
กิจกรรมท้ายบทที่ 12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-