ชีววิทยา ว40243
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
กระบวนการสังเคราะห์แสงมี 2 ขั้นตอนคือ ปฏิกิริยาที่ใช้แสง และปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
กระบวนการสังเคราะห์แสงมี 2 ขั้นตอนคือ ปฏิกิริยาที่ใช้แสง และปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ / ส่วนประกอบของคลอโรพลาสต์
ส่วนประกอบของคลอโรพลาสต์ (ต่อ)