ชีววิทยา ว40243
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
กิจกรรมเสนอแนะ ความสามารถในการดูดกลืนแสง ของสารสีชนิดต่างๆ
กิจกรรมเสนอแนะ ความสามารถในการดูดกลืนแสง ของสารสีชนิดต่างๆ
สารสีในปฏิกิริยาแสง
คลอโรฟิลล์
แคลโรทีนอยด์
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-