ชีววิทยา ว40243
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
การส่งต่อพลังงานแสง จากโมเลกุลของสารสีต่างๆ ไปยังคลอโรฟิลล์เอ
การส่งต่อพลังงานแสง จากโมเลกุลของสารสีต่างๆ ไปยังคลอโรฟิลล์เอ
ระบบแสง (photosystem : PS)
ปฏิกิริยาแสง (light reaction)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-