ชีววิทยา ว40243
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
วัฏจักรคัลวิน 3 ขั้นตอนคือ คาร์บอกซิเลชัน รีดักชัน รีเจเนอเรชัน
วัฏจักรคัลวิน 3 ขั้นตอนคือ คาร์บอกซิเลชัน รีดักชัน รีเจเนอเรชัน
สรุปกระบวนการสังเคราะห์แสง ในคลอโรพลาสต์
โฟโตเรสไพเรชัน (photorespiration)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-