ชีววิทยา ว40243
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
กลไกเพิ่มความเข้มข้น ของคาร์บอนไดออกไซต์ในพืช C4
กลไกเพิ่มความเข้มข้น ของคาร์บอนไดออกไซต์ในพืช C4
โครงสร้างของใบ ที่จำเป็นต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
วัฏจักรคาร์บอนของพืช C4
กลไกเพิ่มความเข้มข้น ของคาร์บอนไดออกไซต์ ของพืช (CAM)