ชีววิทยา ว40243
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
พืชตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในกลางคืนสะสมไว้ เมื่อพืชได้รับแสง จะนำมาใช้สร้างน้ำตาล
พืชตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในกลางคืนสะสมไว้ เมื่อพืชได้รับแสง จะนำมาใช้สร้างน้ำตาล
กลไลตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ของพืช CAM จะใช้น้ำน้อย จึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำได้
ปัจจัยที่มีผลต่อ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง : แสงและความเข้มของแสง
กิจกรรม 13.1 อัตราการสังเคราะห์แสงของพืช
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-