ชีววิทยา ว40243
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
ปัจจัยที่มีผลต่อ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง : อายุใบ ปริมาณน้ำที่พืชได้รับ ธาตุอาหาร
ปัจจัยที่มีผลต่อ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง : อายุใบ ปริมาณน้ำที่พืชได้รับ ธาตุอาหาร
ปัจจัยที่มีผลต่อ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง : การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง
การจัดเรียงใบของพืช และการแข่งขันกัน เพื่อรับแสงของพืชที่ขึ้นในบริเวณเดียวกัน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-