ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธ์ของพืชดอก โครงสร้างของดอกไม้และเซลล์สืบพันธ์ของพืชดอก
ดอกไม้ทำหน้าที่เป็น อวัยวะสืบพันธุ์ของพืช
ดอกไม้ทำหน้าที่เป็น อวัยวะสืบพันธุ์ของพืช
พืชสืบพันธุ์ได้ 2 แบบคือ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
กิจกรรม 14.1 โครงสร้างของดอก (วิธีการทดลอง)
ดอกแต่ละชนิดมีโครงสร้างแตกต่างกันไป เช่น ดอกสมบูรณ์ ดอกไม่สมบูรณ์ ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ