ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธ์ของพืชดอก การงอกของเมล็ด
ภาพส่วนประกอบของเมล็ด โครงสร้างภายในของเมล็ด
ภาพส่วนประกอบของเมล็ด โครงสร้างภายในของเมล็ด
กิจกรรม 14.4 การงอกของเมล็ด : ศึกษาการงอกของเมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดถั่วลันเตา เมล็ดข้าวโพด
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด / ศึกษาการทดลองการงอกของเมล็ดพริก