ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธ์ของพืชดอก การงอกของเมล็ด
ปัจจัยภายนอก ที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด ได้แก่ น้ำ ออกซิเจน
ปัจจัยภายนอก ที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด ได้แก่ น้ำ ออกซิเจน
ปัจจัยภายนอก ที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด ได้แก่ ออกซิเจน อุณหภูมิ แสง
การพักตัวของเมล็ด ผลดีของการพักตัวของเมล็ด
การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-