ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธ์ของพืชดอก การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธ์พืช
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก และผลดีต่อพืชเศรษฐกิจ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก และผลดีต่อพืชเศรษฐกิจ
การขยายพันธุ์พืช โดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture)
ประโยชน์ของการเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture)
การวัดการเจริญเติบโตของพืช