ชีววิทยา ว40243
การตอบสนองของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ศึกษาการตอบสนองของพืชต่อแสง : ฟริตส์ เวนต์
ศึกษาการตอบสนองของพืชต่อแสง : ฟริตส์ เวนต์
ฮอร์โมนพืช เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ได้แก่ ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน
ศึกษาอิทธิพลต่อการเจริญของพืช : อิทธิพลของออกซิเจน และไซโทไคนิน
ศึกษาอิทธิพลต่อการเจริญของพืช : อิทธิพลของจิบเบอเรลลิน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-