ชีววิทยา ว40243
การตอบสนองของพืช การตอบสนองของพืช ต่อสิ่งแวดล้อม
การตอบสนองของพืช ต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งเร้า) 3 ขั้นตอนคือ รับสัญญาณ ส่งสัญญาณ ตอบสนอง
การตอบสนองของพืช ต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งเร้า) 3 ขั้นตอนคือ รับสัญญาณ ส่งสัญญาณ ตอบสนอง
กิจกรรม 15.2 การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก
การเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของพืช 2 กลุ่มคือ ทรอปิซึม, แนสตี้
ตัวอย่างการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เช่น การบานของดอกไม้ การกางใบ-หุบใบของไมยราพ