ชีววิทยา ว40243
ความสำคัญและคุณค่าของพืช ความสำคัญและคุณค่าของพืช
ความสำคัญและคุณค่าของพืช : พืชเป็นแหล่งอาหาร พืชผลิตอ๊อกซิเจน พืชให้วัตถุดิบที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์
ความสำคัญและคุณค่าของพืช : พืชเป็นแหล่งอาหาร พืชผลิตอ๊อกซิเจน พืชให้วัตถุดิบที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์
ความสำคัญและคุณค่าของพืช : พืชสร้างความอุดมสมบูรณ์ในดิน พืชทำให้เกิดวัฏจักรน้ำ พืชให้ความร่มรื่น
ความสำคัญและคุณค่าของพืช : พืชสร้างอาชีพให้มนุษย์ พืชทำให้เกิดป่าไม้