ภาษาอังกฤษ อ32101
It's a bargain การใช้สรรพนามแทนสิ่งของ ที่กล่าวถึงไปแล้ว
ฟังบทสนทนาและการใช้ one/ones
ฟังบทสนทนาและการใช้ one/ones
ดูภาพการซื้อสินค้าเพื่อแต่งประโยค 1
แต่งประโยคจากภาพการซื้อขายสินค้า