ภาษาอังกฤษ อ32101
It's a bargain การฟังบทโฆษณา และอ่านบทความ แล้วจับใจความ
ดูภาพเกี่ยวกับการโฆษณา
ดูภาพเกี่ยวกับการโฆษณา
ฝึกอ่านออกเสียงและทำแบบฝึกหัด
ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการโฆษณา