ภาษาอังกฤษ อ32101
It's a bargain การใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ การพูดสนทนา
ฝึกอ่านออกเสียงและดูตัวอย่างประโยคแสดงความเป็นเจ้าของ
ฝึกอ่านออกเสียงและดูตัวอย่างประโยคแสดงความเป็นเจ้าของ
การใช้ประโยคแสดงความเป็นเจ้าของ 1
การใช้ประโยคแสดงความเป็นเจ้าของ 2