ภาษาอังกฤษ อ32101
It's a bargain การสนทนาโต้ตอบ ในสถานการณ์ที่กำหนดให้
คำศัพท์ที่เป็นนามนับได้ และนามนับไม่ได้
คำศัพท์ที่เป็นนามนับได้ และนามนับไม่ได้
ตัวอย่างการให้คำแนะนำ (let’s, Why don’t, How about) และการใช้ too ในความหมายว่า มากเกินไป
คำศัพท์ และบทสนทนา เกี่ยวกับการเลือกซื้อของขวัญ