ภาษาอังกฤษ อ32101
It's a bargain การอ่านป้ายโฆษณาสินค้า การอ่านบทความ
ฟังบทสนทนา The best buy 1
ฟังบทสนทนา The best buy 1
ฟังบทสนทนา The best buy 2
ฟังบทสนทนา The best buy 3 ทำใบงาน