คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม ลำดับและความหมายของลำดับ
จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องลำดับ
จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องลำดับ
ความหมายและความสัมพันธ์ของลำดับ
อธิบายการเกิดลำดับของฟังก์ชั่นของลำดับอนันต์
อธิบายการเขียนพจน์ต่างๆ ของลำดับ