คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
ทบทวน ความหมายของลำดับ
ทบทวน ความหมายของลำดับ
ยกตัวอย่าง การหาสี่พจน์แรกของลำดับจำกัดและลำดับอนันต์
ยกตัวอย่าง การหาสองพจน์ถัดไปของลำดับที่กำหนดให้
ยกตัวอย่าง การหาพจน์แรกของลำดับ