คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
อธิบาย พจน์ทั่วไปและหลักการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
อธิบาย พจน์ทั่วไปและหลักการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
อธิบายตัวอย่าง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
อธิบายตัวอย่าง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด(ต่อ)
อธิบายตัวอย่าง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์