คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
ทบทวน หลักการและวิธีการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
ทบทวน หลักการและวิธีการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
ยกตัวอย่าง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์ (ใช้วิธีแยกคิดที่ละส่วน
ยกตัวอย่าง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์ โดยใช้ฟังก์ชันพหุนาม
ยกตัวอย่าง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์ โดยใช้ฟังก์ชันพหุนาม(ต่อ)