คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
หลักการและวิธีการหาพจน์ทั่วไป และแบบฝึกหัด
หลักการและวิธีการหาพจน์ทั่วไป และแบบฝึกหัด
การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด ข้อ 2.1
การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด ข้อ 2.2,2.3,2.4
การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด ข้อ 2.5